แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สน.นโยบายและยุทธศาสตร์

฿395.00฿585.00

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

หนังสือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ ตำแหน่งาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนนโยบายและยุทธศาสตร์ หนังสืออัพเดทเนื้อล่าสุดตรงตามประกาศสอบ สามารถให้เป็นแนวทางการสอบสอบ ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนนโยบายและยุทธศาสตร์ ในกระทรวงต่าง ๆ ที่มีแนวทางคล้ายกัน

สารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สน.นโยบายและยุทธศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF ราคา 395 บาท (ส่งทางอีเมล์ 1-30 นาที), หนังสือ ราคา 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express