แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด พฤษภาคม 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง มีสารบัญให้ดูชัดเจน มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ เนื้อหาเหมือนกันทั้ง PDF และ หนังสือ จัดส่งฟรี Kerry และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการ
 • การติดตามประเมินผล
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ทางเว็บไซต์ http://onwr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ ๓               ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง                     ๓ อัตรา

ค่าตอบแทน                ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.onwr.go.th หัวข้อ“รับสมัครพนักงานราชการ” และทางเว็บไซต์ http://onwr.thaijobjob.com

 

การประเมิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้

ความรู้ทั่วไป (๓๐ คะแนน)

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์

ความรู้เฉพาะ (๗๐ คะแนน)

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตามและประเมินผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การพัฒนาที่สอกคล้องกับงานของงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี /หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
 • รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 • วิเคราะห์นโยบายส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • สำรวจ รวบรวม และประเมินผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปัญหาเศรษฐกิจการเมือง และสังคม
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • ประสานการทงานร่วมกันทั้งในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท