ติดตามพัสดุ

SHEET STORE ติดตามสถานะการจัดส่งหนังสือ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ ทั้งแบบโอนเงิน และเก็บเงินปลายทาง เมื่อค้นเจอรหัสพัสดุแล้วสามารถนำเลขพัสดุไปค้นหาสถานะการจัดส่งสินค้าตามลิงค์ด้านล่าง

✅ ทางร้านจะจัดส่งในรอบวันวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อ ได้รับ 1-3 วัน หลังจากจัดส่ง
✅ รหัสขึ้นต้นด้วย TH สามารถนำเลขพัสดุไปเช็คสถานะได้ที่ flashexpress.co.th/tracking
✅ รหัสขึ้นต้นด้วย SM สามารถนำเลขพัสดุไปเช็คสถานะได้ที่  kerryexpress.com/th/track

ลูกค้าสามารถเช็คเลขพัสดุได้ในวันช่วงเย็นของวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อซื้อ เลขพัสดุจะเรียงตามวันที่สั่งซื้อ (ปี คศ/เดือน/วันที่)

ป/ด/ว ที่สั่ง
เลขพัสดุ
ชื่อผู้รับ/สั่งซื้อ
19/10/20TH120133SH89Pจิรสุตา อ่ำประชา
19/10/20TH013633SG40Aกาพ คำณูนธรรม
19/10/20TH013733SDB0Cน.ส.นฤมล อุดบุญ
19/10/20TH012733SC07Cนายธนฎณ วงศ์วณิช
19/10/20TH210833SAS6Bชุติมา แหวนเงิน
19/10/20TH360233S9H4Iนางสาวอนงค์ โพธิ์หล้า
19/10/20TH640133S8A9Aนันทชัย สุขจิต(ราหู)
19/10/20TH310133S737Aน.ส.พัชรินทร์ ส่งสุข
19/10/20TH011633S5T3Bนายอันวา เพ็ญศิริสมบัติ
19/10/20TH271533S4T0Aเกศสุดามาตงามเมือง(นก)
19/10/20TH440133S383Aนางสาวอัมราวงศ์เตชะ
19/10/20TH040333S1S8Aจตุพล จีนะวุฒิ
19/10/20TH610133S0M0Mทุเรียน ดีแล้ว
19/10/20TH180533RZ37Fชัยนันท์ ไชยต่อเขตต์
19/10/20TH210333RXR7Aสุวิทย์ เทียนธนานุรักษ์
19/10/20TH470133RWF2Dนางสาวอาริญญา ชัยวงค์
19/10/20TH380133RT70Hอรนภา พงกันยา
19/10/20TH381133RQM1Aนางสาวกรวิภา กดแก้ว
19/10/20TH100433RKN0Eไพศล สุดใจ
19/10/20TH250233RBR5Kปวีณาแสงอุทัย
19/10/20TH180733RA94Aณัฏฐ์ทิตา นุชถาวร
19/10/20TH410333R8V5Gน.ส.เรนุกา ศรีชินเลิศ
19/10/20TH014833R7S8Aพงษ์ สุทธิ
19/10/20TH530133R5J5Jแพรวระวี ตรีรัตนพิสุทธ์
19/10/20SMAHZ00026655กิตติมา เสมอภาค
19/10/20SMAHZ00026656นายภัทรนันท์ ชูปลอด
19/10/20SMAHZ00026657นัฐพงษ์ เขียวสวัสดิ์
19/10/19TH0132335GE4Eนางสาวยุวพร ฐิตธรรมศรีสุข
19/10/19TH0130335FC2Cน.ส.พิมพา ศรีอำไพ
19/10/19TH3401335DV0Aพรชนก สุระสาย
19/10/19TH1001335CS8Aนางสาวทินารมภ์ เรืองสุขดี
19/10/19TH0402335BU2Aพีรญา สุภาพ
19/10/19TH3305335AY6Aคุณจันทร์ฉาย สิทธิการ
19/10/19TH41013359H9Cนายกฤชนนท์ พรมมา
19/10/19TH21013358E9Kปัญญาสิริย์ กิตติยายาม
19/10/19TH03013357J5Cศุภากาญจน์ อุปโคตร
19/10/19TH64093356H7Bพงษ์ พิบูลย์
19/10/19TH01023355N1Aอดิศักดิ์ โสภณเลิศพงศ์
19/10/19TH01213354T2Bธนัช ศุภรักษ์สิริ
19/10/19TH01093353W0Aกัญญา ศรีสุพัฒน์
19/10/19TH32013352U6Nน.ส.จิตาภา แก้วพะโอะ
19/10/19TH54013351V1Bคุณเจมส์
19/10/19TH64033350W9Dนันท์นภัส อินทรพิบูลย์
19/10/19TH5801334ZQ4Fวิภาดา ทัดสวัสดิ์
19/10/19TH3503334WK1Gน.ส.วรรณนิศา ไพคำนาม
19/10/19TH5806334VQ4Aปาริชาติ วงษ์ภักดี
19/10/19TH0302334UP8Bจันทร์จิรา ทิพวรรณ
19/10/19TH5801334TT2Fวิภาดา ทัดสวัสดิ์
19/10/19TH4401334SA5Fธิดารัตน ธงยศ
19/10/19TH0141334R93Cรัตนา กุมไธสง
19/10/19TH6303334Q44Gรัฐภรณ์ โนนงาม
19/10/19TH6301334P29Fณัฐศรัณย์ โกสินทร์
19/10/19TH4401334N14Fน.ส.จินดานุช กางทอง
19/10/19TH2404334M67Iทวีศักดิ์ สุคำภา
19/10/18TH560532R2K3Dน.ส.เพ็ญนิพา เกตุกัน
19/10/18TH050132R249Mคุณมินตา นะรวยลาภ
19/10/18TH130832R1E3Lนภาพร บรรลือฤทธิ์
19/10/18TH170132QZ95Aชญานิศ หัสเถื่อน
19/10/18TH014332QYK2Aติณพัฒน์ อินทร์สุริยา
19/10/18TH550132QXZ1Aเจียระไน จันทรบุตร
19/10/18TH040132QX75Gนางสาวมินตรา ช่างเกวียน
19/10/18TH014132QWK1Cสุจิตรา ทับธานี
19/10/18TH610132QVN5Cน.ส.กาญจนา ครุฑบึงพร้าว
19/10/18TH390132QUU6Aจิรัชยา ใจเพียร
19/10/18TH011632QSB6Aน.ส.กานดา โสประดิษฐ์
19/10/18TH500532QRR0Dนางสาวพรวิภา ใจวงค์
19/10/18TH010832QQY7Aนายฉัตรชัย ช่างดี
19/10/18TH660132QP92Gคุณจารุลักษณ์ ตรีศรี
19/10/18TH030132QNG4Bน.ส.สุทธิกานต์ ศิลปะระดิษฐ์
19/10/18TH540132QMP4Bวารินทร์ พูลสวัสดิ์
19/10/18TH221032QKV4Dรุจิรดา จัตตุวงษ์
19/10/18TH381832QK01Aนางสาวบริพัตร บัวโต
19/10/18TH010532QJ46Bจาตุรนต์ อุ่นศิริ
19/10/18TH730132QGC1Aกลวัชร อมรลักษณ์
19/10/18TH380132QFE5Aศศิธร แก้วอินทร์
19/10/18TH190432QER4Fนางสาวนริศรา สว่างแจ้ง
19/10/18TH300132QDV1Jนายธนากร ยุธธเลิศ
19/10/18TH050932QCH0Aส.ต.ต.ภูวนาถ อาจนิยม
19/10/18TH710132QBN8Aน.ส.นฤมล สินสงวน
19/10/18TH040332QB24Aกุลภญา กอนคอน
19/10/18TH280332Q9Y2Hนางสาวสัณห์สมร ศิริสำราญ
19/10/18TH040332Q8Z0Aนางสาวชนิดา พลแสน
19/10/18TH140932Q895Jน.ส.จันจิรา จันทร
19/10/18TH410132Q7M6Nน.ส.ปุณยนุช มิเล
19/10/18TH015132Q6R0Cชื่อพรรษมล นวจินดาพันธุ์
19/10/18TH271932Q5U6Aณัฐพร ไกลจัตุรัส
19/10/18TH014732Q516Aจ.อ.ปิยะวุฒิ จันทะเกษ
19/10/18TH200132Q495Gสุริเยศ บุญมาพันธ์
19/10/18TH100132Q3H2Fสุพจน์ ฉัตรกิตติยากรณ์
19/10/18TH012932Q1U1Eเรวดี กองคำ
19/10/18TH600132Q0J1Dวิภาพร เพชรแระดับ
19/10/18TH620132PYS6Aนงนุช แก้วถิ่นดง
19/10/18TH400532PXP2Oนายฉัตรมงคล กลางท่าไค่
19/10/18TH030632PWK9Iนายอัยยรัช สินธุรา
19/10/18TH700432PVJ2Iนางสาวนนทชา เลิศวรพงศ์ศักดิ์
19/10/18TH270132PTF4Qณัฐธยาน์ ทองศรีมะดัน
19/10/18TH740532PSV9Cเฉลิม สุขทอง
19/10/18TH040132PS45Lสุทธิยา โกศัลวัฒน์
19/10/18TH030632PR97Dรวิสรา
19/10/18TH510432PQ61Kจารุวรรณ รัตนานันท์
19/10/18TH011832PPE7Bดุษดี ยอดคำ
19/10/18TH250532PNR6Iวิศัลยา วิถี
19/10/18TH421432PN26Aเจตติพัทธ์ คำสุขศรี
19/10/18TH230132PMD3Gนางสาวณิชาภา มณีวิหค
19/10/18TH011032PKT6Fฉันท์ทัต กล้าหาญ
19/10/18TH730832PJQ7Aนายณัฐวัตร ลีวิริยะพันธุ์
19/10/18TH700432PJ06Fจินตนา เครือวงษ์
19/10/18TH270132PHG0Aน.ส.นฤมล. อุ่นบุญ
19/10/18TH390532PGX2Aสุอาภา แซ่ยี้
19/10/18TH013032PG57Aนายเรืองศักดิ์ ภักดีแก้ว
19/10/18TH090132PFF6Aรัชฎา แพงคำ
19/10/18TH011832PEQ4Bจินตนา ประสพทอง
19/10/18TH371432PDM2Aนางสาวธัญญามาศ วงษ์ลา
19/10/18TH080632PCY1Iนายกฤษณะ สงปาน
19/10/18TH270332PCA9Fนางโสภา ดงงาม
19/10/18TH690132PBE7Fน.ส.สุนีย์ มณีมั่งคั่ง
19/10/18TH013032PAR6Aนายจักรกฤษณ์ ชิดปราง
19/10/18TH640932P9X7Fโชติกา หนูเกื้อ
19/10/17TH24043264A6Cนางสาวจิดาภา ปัญจธารากุล
19/10/17TH31133263D3Kปาลิตา รัฐิรมย์
19/10/17TH24013262H4Aคุณดารณี บุญเกิด
19/10/17TH2404326197Dนันท์นภัส สุวัฒนาเวโรจน์
19/10/17TH2405326047Aน.ส.จริญะยาณี สมบุญ
19/10/17TH4701325Z87Eกัญญารัตน์ สุตีน
19/10/17TH7110325Y18Hละออ ขุนรงค์
19/10/17TH4701325X95Pมนัสมนต์ ปุยอรุณ
19/10/17TH2101325WD4Aวันดี สาคะรังค์
19/10/17TH0306325VM0Cนางสาวศริญาภรณ์ พุทธจรรย
19/10/17TH0301325TE6Cนางสาวนันทิกานต์ ทินโรจน์
19/10/17TH1601325SE4Iคุณอาภาพร ศรีกุญจร
19/10/17TH0105325RG0Dรัตนา เทียนเต้ง
19/10/17TH0513325Q50Aธานัฐชา เจริญดี
19/10/17TH4701325P84Eนางสาวนาริน อิ่นคำแสง
19/10/17TH5501325NF6Aนส.สโรชา สี่สวัสดิ์
19/10/17TH5804325MU4Dณัฏฐธิดา คชฤทธิ์
19/10/17TH2710325KD8Gนายสมยงค์ ศรีธร
19/10/17TH0401325JE9Lสุทธิยา โกศัลวัฒน์
19/10/17TH4303325HN1Gคุณปรัชญา ศรีเสนพิลา
19/10/17TH0304325GR8Bคุณรุ้ง
19/10/17TH2823325FX0Bนางสาวสุภาพร บุญประโคน
19/10/17TH2301325EU4Gน.ส.เฉลิมขวัญ วรรณพงษ์
19/10/17TH6409325CD4Cอัจฉรา วงค์แก้ว
19/10/17SMAH000140475อัจฉรา ทองบาง
19/10/17SMAH000140476นุชรัตน์ เกื้อสกุล
19/10/16TH010931MAE1Bพลเทพ ศักดิ์พาณิชย์
19/10/16TH012231KUY3Aหนึ่งฤทัย ธรรมประดิษฐ์
19/10/16TH730231KTF7Gสุณิสา ทองเหลือ
19/10/16TH560131KSH1Mภัทริดา มูลศิริ
19/10/16TH560531KRM6Dน.ส.เพ็ญนิพา เกตุกัน
19/10/16TH670131KQN2Dนส.กรแก้ว สุบรรณน้อย
19/10/16TH012431KPH3Aคุณจักรภัทร บุญเต็ม
19/10/16TH740331KKU1Bนางสาวอรทัย ช่วยชู
19/10/16TH670131KJU7Eปวิช แกล้วกล้า
19/10/16TH014431KHW1Bนิสารัตน ลาภผล
19/10/16TH030131KGE8Iชลรัศมิ์ (ยุ้ย)
19/10/16TH040531KFB2Eนายชำนาญ อินทรีย์
19/10/16TH530131KDX9Aกฤษฎา. สมศรี.
19/10/16TH381531KD00Aภาณุวัตน์ แสนตุ้ย
19/10/16TH272231KBV0Aวนิดา ชูสกุล
19/10/16TH160131KB23Pนายนพดล เต็มดี
19/10/16TH130231K9T5Bฐิติพร กิมาโส
19/10/16TH280131K8Q9Bชฎากรณ์ อุไรรักษ์
19/10/16TH170131K781Cพงศ์เจริญ คำนึงกิจ
19/10/15TH11013117C2Kวลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง
19/10/15TH2903311683Cเสมียน ชื่นจิตร
19/10/15TH25063115C1Dภาวินี นิสกนิลกุล
19/10/15TH48013114D4Hนางปวีณา เภตรานนท์
19/10/15TH67033113P6Bนางสาวกันธิชา สายหยุด
19/10/15TH27123112S6Cนางสาวอริดา เพียนอก
19/10/15TH1904311210Fน.ส.จันทร์เพ็ญ มากสัก
19/10/15TH0133311159Gจิรวัชร อุ่นเเสงจันทร์
19/10/15TH0105310ZW2Cพรลภัส สถานพงษ์
19/10/15TH5101310Z39Pปฐมพงศ์ ปีอาทิตย์
19/10/15TH3310310Y73Aนายณัฐดนัย นาสูงเนิน
19/10/15TH3110310X88Cนายธีระวัฒน์ ทองคำ
19/10/15TH0202310WA9Cนายวัชรวิศว์ อิ่มละเอียด
19/10/15TH4701310UM5Eปัทมนันท์ สาแรก
19/10/15TH0116310TS9Bทอแสง เที่ยงคาม
19/10/15TH1801310SZ1Eนายอธิคุณ หิรัญพลากร
19/10/15TH1204310S29Aจ.ส.อ.สมศักดิ์ สระเสียงดี
19/10/15TH7110310R15Gอมรรัตน์ ฉิมปลอด
19/10/15SMAH000140220ส.ต.ต.ศุภกฤต สุขสิงห์
19/10/15SMAH000140221ฐิติ ตันติทวีรัตน์
19/10/15SMAH000140222คุณเดือนกาวิล ชูถนอม
19/10/15SMAH000140223ศรัณญ์ ผลพิบูลย์
19/10/14TH710530K4D8Cนายคทาหัตถ์ พลอุดมโชค
19/10/14TH550130K3C9Aนางสาวชิษณุชา บุญมาลา
19/10/14TH220130K209Bนางสาวสุชญา วงษ์จันทร์
19/10/14TH500730K0W7Aสุจิตรา
19/10/14TH641330JZT2Aนายสุธน ตุลารักษ์
19/10/14TH210130JYJ8Kคุณนารถรวี อ่อนคง
19/10/14TH590630JXK4Aนางสาวสุทธาทิพย์ วันฟั่น
19/10/14TH030430JWM3Fนส.จิราภรณ์ ศิวิจารย์
19/10/14TH030230JVK2Gนางสิริพร นวลมัย
19/10/14TH271230JTP0Hมณีรัตน์ อ่อนละมูล
19/10/14TH420130JSC6Aนางสาวบงกช ทะแพงพันธ์
19/10/14TH470130JRB2Dคุณาพร ทบคลัง
19/10/14TH331030JQD8Fนายณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว
19/10/14TH380130JPA7Aวิลาสินี สิมโน
19/10/14TH590630JN39Aนิชาภา อาจหาญ
19/10/14TH610130JKX7Qนางสาวสุพัตรา จันตะเรือง
19/10/14TH250130JJK5Aน.ส.ปุณยนุช สมสกุล
19/10/14TH120130JHG8Aนายฐาปนพงศ์ ศิรสิทธิ์นันทิวัช
19/10/14TH030130JGC0Gคุณวัชรี พารุ่ง
19/10/14TH600630JEV5Aอธิชา อนันตะ
19/10/14TH560530JDQ4Gจิรพัฒน์ กิจสุวรรณ
19/10/14TH250130JC87Bปาลิน พิชัยรัตน์
19/10/14TH010430JB29Bมนพร ตันไพบูลย์
19/10/14TH460130J2P1Aสิริวัฒน์ ศรีภัทรางกูร
19/10/14TH014130J144Bสุพรรณดี ยะลาหะ
19/10/14TH010530J024Dศรสลัก บุญส่ง
19/10/14TH640130HYN3Lเขมจิรา หนูเกื้อ
19/10/14TH331330HXB4Aภัทรพล ศรีสุธรรม
19/10/14TH040430HVF9Bชนินาถ ลำภูเงิน
19/10/14TH690130HU50Fจิรายุส สงครามภู
19/10/14TH012030HSZ9Dบุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์
19/10/14TH470230HRP3Bนายวิทยา ปัญญาเรือน
19/10/14TH470230HPA0Eเสาวณา สุกะละ
19/10/14TH711130HN77Aคุณไก่
19/10/14TH540230HM47Eณัฐชานันท์ วรปภาจิรัฎฐ์
19/10/14TH670130HJY8Eนายพิทวัส พิศสุพรรณ
19/10/14TH180630HHW1BK.สุวรรณา กวางคีรี
19/10/14TH220130HGU2Jธนากร ปัญจาคะ
19/10/14TH014330HF01Aมานูญ คำหอมรื่น
19/10/14TH640130HD97Bส้ม avabysuccess)
19/10/14TH410330HCB5Aนายสุรชาติ ประทุมพล.
19/10/14TH540130HAW8Mนายปภัสศักดิ์ ลิ้มประเสริฐสกุล
19/10/14RHKM000027438คุณจิฎาภา ดำกรี
19/10/14RHKM000027439คุณมุมีน มะลี
19/10/14RHKM000027440นายวรรณรัตน์ พิเคราะห์
19/10/14RHKM000027441คุณอัฟนัน และนิตันหยง
19/10/11TH47142Z0QX3Hนายสิริชัย จริยเศรษฐพงศ์
19/10/11TH61012Z0QB9Aนายวรายุทธ อ่วมเชิดฉาย
19/10/11TH47012Z0PV3Cเสาวรส อินต๊ะแปง
19/10/11TH67022Z0PC3Aนายณัฐพล หนูด้วง
19/10/11TH54012Z0NP1Kนางสาววราภรณ์ ยางยืน
19/10/11TH40042Z0N38Bกนกวรรณ ทัตตินาพานิช
19/10/11TH01412Z0MK6Bกุญช์ภัสส์ นาคา
19/10/11TH01082Z0JS1Aนางสาวสโรชา คุ้มเจริญ
19/10/11TH54012Z0HM5Bพร ฑีฆายุ
19/10/11TH71012Z0H62Aนายธนวัฒน์ ศิริคติธรรม
19/10/11TH72012Z0FW7Aปารมี โอมเพียร
19/10/11TH04062Z0DF4Bนายปัจจัย กิฎามร
19/10/11TH63032Z0CZ0Jศิรภัสสร มารอด
19/10/11TH50082Z0CE4Dคุณเจษฎา เชียงส่ง
19/10/11TH01162Z0BX8Aคุณณัฐ พิทักษ์พงศ์พันธุ์
19/10/11TH03042Z0B69Gอริสรา อินทิพย์
19/10/11TH20042Z06S0Gเสาวณีย์ จิตรเอื้อตระกูล
19/10/11TH36012Z0641Aน.ส.ไพลิณ พวงมาลี
19/10/11TH30012Z05G7Gปัทมน พันธ์มา
19/10/11TH02012Z04N5Fลลิตา คงประพันธ์
19/10/11TH47142Z03Z4Bฤทธิพล วงค์ปันง้าว
19/10/11TH36012Z0345Jนางสาววาสนา ทองพิมาย
19/10/11TH02012Z0274Dสาวปนัดดา แก้วมณี
19/10/11TH13032Z0137Fน.ส.กรณิการ์ ตู้เจริญ
19/10/11TH38012Z1KM3Lคุณพงษ์เพชร นิธินาโชค
19/10/11SMAHZ00026550คุณอาภรณ์ พรหมดำ
19/10/11SMAHZ00026551มัสนีย์ มะชง
19/10/11SMAHZ00026552นุชนาถ จันทร์เอิบ
19/10/11SMAHZ00026553นายซูไฮมี เจ๊ะเต๊ะ
19/10/10TH01102YGFF7Eกัมพล แมคอินไตย์
19/10/10TH47012YGDC1Dพชรมณ กำแหง
19/10/10TH49012YGCJ3Eเจียม ไชยญา
19/10/10TH37062YGBW0Cน.ส.ธนันดา บุญแดนไพร
19/10/10TH01282YGB59Cนางสาวพิชญาภัค แซ่ตั้ง
19/10/10TH64092YGA86Aนายธนวัฒน์ มีเสน
19/10/10TH01502YG9M7Bคุณณัฏฐฑิณี นิลสวิท
19/10/10TH47152YG8T4Gบุณยานุช ลือสุวรรณกิจ
19/10/10TH01432YG827Aนางสาวเมธินี พรมบุญ
19/10/10TH04032YG745Cนิภาพร ทองศรี
19/10/10TH02052YG6F7Eรุ่งโรจน์
19/10/10TH60072YG5R1Fดารินทร์ รจนา
19/10/10TH41012YG542Cอินทราณี นนทะนำ
19/10/10TH06062YG477Nส.ต.ท.ธนวิทย์ กระบองเพ็ชร
19/10/10TH37012YG3D9Aแนน (front
19/10/10TH72012YG2M6Bน.ส.อธิชา นกดำ
19/10/10TH07032YG1U5Fภชนัชญ์ โพธิ์พัฒน์
19/10/10SMAHZ00026537ส.ต.ต.ภานุวัฒน์ พังทูน
19/10/10SMAHZ00026538โชติมา พลสิทธิ์