ติดตามพัสดุ


✅ ทางร้านจะจัดส่งในรอบวันวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อ ได้รับ 1-3 วัน หลังจากจัดส่ง
✅ สามารถเช็คเลขพัสดุได้ในวันช่วงเย็นของวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อ
✅ รหัสขึ้นต้นด้วย TH สามารถนำเลขพัสดุไปเช็คสถานะได้ที่ flashexpress.co.th/tracking
✅ รหัสขึ้นต้นด้วย SM สามารถนำเลขพัสดุไปเช็คสถานะได้ที่  kerryexpress.com/th/track

วันที่สั่งซื้อ
เลขพัสดุ
ชื่อผู้รับ/สั่งซื้อ
18/01/63TH760754JC24Bนางสาวพิไลวรรณ โทบุรี
18/01/63TH560154JB23Fพิธาณเลิศ ตะพานทอง
18/01/63TH720554J9X9Dนายธราวุธ อุสมา
18/01/63TH010854J8P7Aน.สอุไรวรรณ​ ยุ้นองอาจ
18/01/63TH013454J7M4Aธนิฏฐา ศรีขวัญเจริญ
18/01/63TH012154J6K4Aชยาภรณ์ ใสกระจ่าง
18/01/63TH010854J5P3Aธนภรณ์ เกตุชัยศรี
18/01/63TH380154J451Kวริษา โพธิบุตร
18/01/63TH012654J2G3Bสริตา บัวแก้ว
18/01/63TH681854J158Cนางสาวจินตนา รัตนกูล
18/01/63TH010454HZY6Aนิภา กันจันทร์วงศ์
18/01/63TH541754HWS0Cทับทิม ปากันตี
18/01/63TH200454HVU8Hศิวะ เดชพรม
18/01/63TH050154HU28Fณิชาภา คงสมบูรณ์
18/01/63TH280254HTB8Aนายธนัช เดิมทำรัมย์
18/01/63TH370154HSG2Aดารณี บุญกอง
18/01/63TH641454HRH3Bพิสินี ชูรัตน์
18/01/63TH010654HPA7Cกรกนก ขุนพิทักษ์
18/01/63TH210154HN62Kกนกวรรณ เครือคำ
18/01/63TH540954HKQ6Cน.ส.กาญจนาพร มั่นคงคำ
18/01/63TH272154HJT3Fนางสาวกนกพิชญ์ ภู่บุบผา
18/01/63TH030654HHU2Lกมลวัน เห็นประเสริฐ
18/01/63TH650254HGF2Aนางสาวสมพัตสร กองเม่ง
18/01/63TH200254HFS9Dชลทิชา พูลเปี่ยม
18/01/63TH014154HEN3Bนายซอฟวาน ดามันเต๊ะ
18/01/63TH020154HDK6Jเจตนิพิฐ ส.
18/01/63TH200154HCP8Pอาภาภรณ์ ศรีชลายนต์
18/01/63TH014754HAK8Aนายนนทวัฒน์ หนูอินทร์
18/01/63TH020654H9C5Bณภัทร จิรังดาธนกร
18/01/63TH670154GZG2Hตอยยีบะห์ บือสุ
18/01/63TH310754GYE1Aนายวันชัย สีหะคุล
18/01/63TH014954GX81Hแก้วตา มุดทรัพย์
18/01/63TH120154GW56Iหทัยรัตน์ เอี่ยมแดง
18/01/63TH711154GV98Bสะกุณา หลงสวาท
18/01/63TH310154GUB8Bนภาพร ผลาเลิศ
18/01/63TH040354GST1Eเกวลิน สมบัติ
18/01/63TH331054GS00Aธนากร สินทวี
18/01/63TH521454GR28Gกมลรัตน์ อาทะวงศ์
18/01/63TH014654GPB0Cนางสาวปภารัตน์ พวงเงิน
18/01/63TH440454GN78Hสุชน วงศ์พินิจ
18/01/63TH320654GM88Aจิฬารัตน์ พิมพ์ทอง
18/01/63TH040354GK70Bมณีรัตน์ นบน้อม
18/01/63TH240354GHN3Dวนัสนันท์ อะหมัดตอเฮต
18/01/63TH590154GGV0Kนภสร เครือทับ
18/01/63TH090154GF99Cน.ส.ภัทรกันย์ บุญสม
18/01/63TH140454GD52Bพิมพ์ชนก คงเนียม
18/01/63TH030454GBC0Bปรัชญานี นาคประดิษฐ์
18/01/63TH440854GAD4Gชุติมา นันบุญ
18/01/63TH160254G940Iคุณวันเฉลิม สิงหนาท
18/01/63TH371454G7Q2Dณัฐกานต์ รักษาพงศ์
18/01/63TH380154G6Y7Dน.ส.พัชรินทร์ สุธาวา
18/01/63TH371654G5Z5Gภคพร ศรีนาถ
18/01/63TH360254G556Gน.ส.นิรามัย มุมวัน
18/01/63TH140354G2M2Dนางสาวพรพิมล หนูตันสาลี
18/01/63TH014154G1K3Cนางสาวภัทรวี ทองแพ
18/01/63TH013454G0H5Aนายดำรงเดช​ ปิยะบงการ
18/01/63TH740154FZA1Lณิชชา ธัญธรชูหนู
18/01/63TH160254FY33Cฆัคชพงญ์ จันทะนะ
18/01/63TH013754FXD0Cวรัชญ์ ธนชาติสกุล
18/01/63TH760554FWJ4Aน.ส.สุปวีณ์ สุวรรณรัตน์
18/01/63TH330154FVP2Bนายพล ตั้งเพียร
18/01/63TH250354FUR2Eนายนพรัตน์ อินแตง
18/01/63TH530754FTU4Dนางสาวเนตรนิภา หมื่นจันทร์
18/01/63TH200754FS04Cปรภัค ทรัพย์ผุด
18/01/63TH271054FQZ7Gสมยงค์ ศรีธร
18/01/63TH030154FPF6Fฑิตยา สัมภวะคุปต์
18/01/63TH010654FNM4Cนางสาวอรสา อุตมามาตย์
18/01/63TH150754FMV1Aภัทรวดี​ โจทา
18/01/63TH160154FKU6Mอภิชาติ วงจันทะ
18/01/63TH030354FJZ8Bนายรัฐนันท์ ศรีภูทอง
17/01/63TH012853SXE1Aนางสาวอนุสรา สนดอน
17/01/63TH340153SWD7Bน.ส.สาวิตรี เนตรวงศ์
17/01/63TH011353SVN1Gวรรณิษา โคมปิ่น
17/01/63TH580153STG4Hหฤษฎ์ หังษา
17/01/63TH311353SS05Kนายเสกสรร กุลสุวรรณ
17/01/63TH421053SR15Kนางสาวปรารถนา ตาเมือง
17/01/63TH012253SQ04Cน.ส.สาเรศ แสนเตปิน
17/01/63TH640453SNV4Eสุธารัตน์ บุญแก้ว
17/01/63TH600253SN01Aภาวัลย์ศรี นาคประสิทธิ์
17/01/63TH030153SM47Bประกายแก้ว ประดิษฐสาร
17/01/63TH014353SKA3Aนันทวัฒ​น์​ แฟม​ไธ​สง
17/01/63TH681253SHT9Eกาญจนาพร ชูแก้ว
17/01/63TH020353SH34Dน.ส.ขันเงิน แสงทอง
17/01/63TH240153SFW3QSuthida Niyomtammanit
17/01/63TH340653SEH9Aนางสาวปนัดดา ชาววัง
17/01/63TH510153SDS0Bสุดารัตน์ อยู่เย็น
17/01/63TH421453SCT5Aน.ส.จิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
17/01/63TH711153SC90Aสุตาภัทร พรมบุตร
17/01/63TH100153SBB1Fชื่อทิพากร สุมัง
17/01/63TH381753SAD4Aบุญยัง บุตรดี
17/01/63TH014953S866Cอภิฤดี เข็มทอง
17/01/63TH620453S5G4Hน.ส.ฐิติกร อ่อนทุม
17/01/63TH480153S4F4Nกาละเกษ คำมีสว่าง
17/01/63TH400453S3T2Bจารุณี ธรรมคุณชัย
17/01/63TH610853S327Aรัตติกาล คุ้มสุพรรณ
17/01/63TH290853S2C6Aนางสาวอารยา ฉลูทอง
17/01/63TH460153S1P9Kคุณสุภา ดีดวงพันธ์
17/01/63TH370153S0X9Aคุณสุมณฑา บุญกุศล
17/01/63TH014953S043Cอภิฤดี เข็มทอง
17/01/63TH681553RZ09Bนายจักรพงษ์ นวลสุทธิ์
17/01/63TH011053RY30Cนายธีรโชติ พลยะเรศ
17/01/63TH013353RXC3Gนายพนัชกร ชิณบุตร
17/01/63TH030453RW84Gวาสนา เชิญผึ้ง
17/01/63TH013053RUZ2Aนิยะดา ภักดีแก้ว
16/01/63TH320452Z5V3Jอิทธิพงษ์ ภัยแคล้ว
16/01/63TH140252Z4K4Aพัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์
16/01/63TH040552Z378Eปัณกร นาบุญ
16/01/63TH270152Z275Pฐิพงษ์ วานนท์
16/01/63TH030652Z100Dนายธวิชิน พาดี
16/01/63TH740552YZR4Fปิยวรรณ. จันทร์น้อย
16/01/63TH730152YYW1Eคุณนรีรัตน์​ คงชาติ
16/01/63TH120152YXS6Eกันทิมา บุญสายัง
16/01/63TH271452YW58Eสุนิษา พาพรมราช
16/01/63TH310152YV32Aวราภรณ์ มูลมิน
16/01/63TH670352YU36Fพวงรัตน์ มามะ
16/01/63TH370152YT74Aนางสาวกัญญารัตน์ บุญวัน
16/01/63TH014852YS36Aสุนิษา ไชยพิมพ์
16/01/63TH012652YQM9Aกัลยวันต์ บัวสรวง
16/01/63TH020252YNB9Aนายมณฑล​ ปิยะศิริพนธ์
16/01/63TH350152YKX9Aน.ส.แพรพลอย กรุงน้ำคำ
16/01/63TH370152YJ52Fนายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
16/01/63TH210852YH48Aนัยทิพย์ ดำดิน(K.แขก)
16/01/63TH730152YFS1Lคุณวิไลพร พิทักษ์บุตร
16/01/63TH013752YEM7Bทศพล จันทร์ทอง
16/01/63TH070352YAY8Hคุณพลอยไพลิน สวัสดี
16/01/63TH020352Y2E6Dกิตติภูมิ สอนสนาม
16/01/63TH014452Y188Aยศสินี ปัญญาศานติ
16/01/63TH010552XZX9Bเกลียวพันธ์ เกษสัญชัย
16/01/63TH440152XYV6Aคุณศุภกุลภรณ์ ดวงภักดี
16/01/63TH015052XX35Bวรรณา เอี่ยมฉ่ำ
16/01/63TH010152XVJ7Bวันวิสาข์ ศรีสุข
16/01/63TH260752XU64Cนางสาวธิดารัตน์ กังวลกิจ
16/01/63TH150152XSK6Vนายทวีศักดิ์ รักราชการ
16/01/63TH410552XR14Aน.ส.นันทนา​ นาทำทอง​
16/01/63TH630152XPE0Dกาญจนา เอกไทย
16/01/63TH350352XMJ3Iจิรัชญา เอี่ยมผ่อง
16/01/63TH540152XKA3Bเยาวเรศ. จัดกระโทก
16/01/63TH521452XHU3Gนายรชฏ อาทะวงศ์
16/01/63TH290152XGT1Aวรรณา บุญทัน
16/01/63TH300152XFH0Bนายนบนที น้อยมิ่ง
16/01/63TH710152XB06Aคุณนัยนา แก้วหนูเกื้อ
16/01/63TH680652X9N5Aเกศรา แก้วเหล็ก
16/01/63TH260752X5J3Aรัตนา รักษาพล
16/01/63TH560152X434Fน.ส.ศศิภา คงทวี
16/01/63TH380152X288Nนายรุ่งโรจน์ พลสมัคร
16/01/63TH040252WW16Aฐิติมา เนียมเตียง
16/01/63TH050652WUQ9Bธัญญรัตน์ คำมีรัตน์
16/01/63TH010552WTA7Bนิจสิริ บุญเรือง
16/01/63TH220552WS81Aสุพรรษา​ ภูมิณริ
15/01/63TH0141522278Bอาพันดี อารง
15/01/63TH27105220P5Fน.ส.ปริษณา มุ่งกลาง
15/01/63TH6001521ZP4Cสุดารัตน์ กุลอินทร์
15/01/63TH0512521X76Eฐัช ทองห้อย
15/01/63TH4412521W56Mน.ส.อยุธยา ธุลารัตน์
15/01/63TH6818521UU8Cนางสาวจินตนา รัตนกูล
15/01/63TH0130521TV2Aณัฏฐ์สิชา โหมดนิ่มนวล
15/01/63TH7608521SK1Aนางนูรฮูดา การาหมัด
15/01/63TH2801521RM6Cปนัดดา บัวใหญ่
15/01/63TH7501521QP7Aไมมูเนาะ เจ๊ะนุ
15/01/63TH5601521PV9Fนายเทพนที ไชยพันธุ์
15/01/63TH1011521N65Aยุวดี คัมภีระ
15/01/63TH5102521KT1Aนางสาวรัชนีวรรณ สะท้าน
15/01/63TH5503521JM4Eคุณสุดา พรมรัตน์
15/01/63TH5501521H23Cนางสาวฐิติมา เบญจวรรณ
15/01/63TH2701521FP3Bน.ส.ณัฐสุดา ยุทธตะวัน
15/01/63TH0124521EA7Dสุรศักดิ์ บุญแน่น
15/01/63TH3208521CK4Fน.ส.นวรัตน์ กล้องเสียง
15/01/63TH2208521B43Aนายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์
15/01/63TH01515219B6Cพิมพ์วิภา ชูสุวรรณ
15/01/63TH38015217Q2Dนางยุภาลักษณ์ ทองจุ่น
15/01/63TH4301521607Bน.ส.นฤมล อ่อนทุม
15/01/63TH64015214B3Kอริญชย์ ณัฏฐวรรธนะ
15/01/63TH2701521346Sนายจักรี อยู่เย็น
15/01/63TH0111521188Bนุชนารถ เพลียซ้าย
15/01/63TH0118520ZS0Aพิชญาภัค สุทธวงค์
15/01/63TH4705520VW0Aคุณนงลักษณ์ พวงสายใจ
15/01/63TH2105520US5Bธิดารัตน์ บุรัมพา
15/01/63TH0114520T28Aคุณกัษมาภรณ์ ขวัญมา
15/01/63TH4701520RU0Dนายอติกานต์ ตันตาลา
15/01/63TH6601520QF6Cคุณสมพร ทรงศรี
15/01/63TH5301520PA1Bต่อสกุล พงษ์สุริยา
15/01/63TH2007520N45Aธนัญธร วงษ์ไทยวรรณ
15/01/63SMAH000149953คุณมะลิ พุทธถนอม
14/01/63TH011850Z4S4Bคุณอรัชพร แจ่มแจ้ง
14/01/63TH680450Z0R5Fนส.ธันยารัตน์ หมัดดูขลิ
14/01/63TH030150YY86Hเคท ณภัทรฐนัน
14/01/63TH610150YX48Eน.ส.นวนิษฐ ศิรพรฤทธิศักดิ์
14/01/63TH500150YKX9Cฉัตรฑริกา เวียงเงิน
14/01/63TH710350YJZ3Aคุณสาริศา เพิ่มพูล(บิว)
14/01/63TH150150YHD8Lธรรมเชษฐ ศรีบุญเรือง
14/01/63TH570150YFN5Bนางสาวนวินดา กล้าวิกย์กรณ์
14/01/63TH015050YEJ6Bวราวรรณ ประคุณหังสิต
14/01/63TH730550YD32Bนางสาวสุภาลัย ศรีทรง
14/01/63TH370150YC29Oนางสาวนิลาวรรณ แคชัยภูมิ
14/01/63TH630350YAM4Jศิรภัสสร มารอด
14/01/63TH200750Y8Y5Eน.ส.ฐิตินันท์ โกมุทกลาง
14/01/63TH471850Y7J9Aสิทธิวัฒน์ เปียงเพี้ยง
14/01/63TH331150Y6B9Aน.ส.กุลวดี ศิริโนนรัง
14/01/63TH040250Y4B1Cไชยพันธ์ ครันเล็ก
14/01/63TH320150Y3E1Aนายธนพล ขัติยะนนท์
14/01/63TH771150Y2C5Cนาซูฮา อาแว
14/01/63TH371250Y192Gวิทยา พลรักษา
14/01/63TH280650Y062Aนางสาวอธิชา เสมารัมย์
14/01/63TH272750XY66Aนางธัญภรณ์ ขาวขำ
14/01/63TH271050XW67Gสมยงค์ ศรีธร
14/01/63TH711150XUV5Gอุไร หมัดอะดั้ม
14/01/63TH420350XTQ2Aนางสาวพัชรี ปะกะตัง
14/01/63SMAH000149827คุณจีราวรรณ สีแสด
14/01/63SMAH000149828คุณกฤตยา เหล๊าะปี
13/01/63TH27014ZYC17Aนส.เกศสุดา วงษ์ทำมา
13/01/63TH44074ZY9S6Bนายกฤษณะ ฐานะลุน
13/01/63TH73074ZY818Eนายทัศนะ เเก้วช่วย
13/01/63TH67024ZY6W3Aอุมารินทร์ นิยมพงษ์
13/01/63TH01234ZY5M8Aสุพรรณี ไชยา
13/01/63TH01304ZY4N0Aพงศธร เอี่ยมแสน
13/01/63TH70044ZY377Gปิยรัตน์ หนูยก
13/01/63TH01364ZY1X2Bนางสาวสุชาดา ดวงแก้ว
13/01/63TH01244ZY0T0Aสรวีย์ เดชะ
13/01/63TH01514ZXZB9Cวนิดา กันทะรี
13/01/63TH15014ZXY41Aนางสาวชญาภา แม่นศรแผลง
13/01/63TH27014ZXWK3Aประนอน นวลมณี
13/01/63TH77104ZXVB6Bนางสาวกามีละห์ ประคองโชค
13/01/63TH71014ZXU41Bสุดาทิพย์ ซู่ระวัง
13/01/63TH47074ZXRA7Jนายอลงกรณ์ ธรรมเสน
13/01/63TH47074ZXPH7Jนางสาวกฤษฎิ์มณี มงคล
13/01/63TH05064ZXNP2Jปาริชาติ โพธิ์ผลัด
13/01/63TH47134ZXKZ6Dปาริชาติ กลิ่นทอง
13/01/63TH44114ZXJW0Hสุวิสา ชัยสุรินทร์
13/01/63TH37014ZXDE4Aนางสาวกัญญารัตน์ บุญวัน
13/01/63TH03014ZXBQ9Aประสงค์ จำนงค์ทรัพย์
13/01/63TH01204ZXAD2Cพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล
13/01/63TH20044ZX8B7Fนุชนาฏ ฤกษ์มงคล
13/01/63TH59044ZX601Aนายสรศักดิ์ อุทโธ
13/01/63TH27014ZX4S5Aประภัสสร แคะมะดัน
13/01/63TH71024ZX2D6Bกิตติภพ เสี้ยนกี้
13/01/63TH56044ZX1E5Aทิพรดา นาคสุทธิ์
13/01/63TH44014ZX044Aคุณชมพูนุช เจริญรส
13/01/63TH04064ZWZ62Bวีรยุทธ ยาวิละ
13/01/63TH01144ZWY91Cธวันพร วรรณทวี
13/01/63TH03014ZWWX7Aอัมภาพันธ์ แย้มเป้า
13/01/63TH03044ZWVT6Gอภิญญา คงสิทธิ์
13/01/63TH01414ZWUH0Bธนัช ขำมา
13/01/63TH44014ZWTH6Aนางสาวจินดาพัฒน์ เรียมแสน
13/01/63TH26084ZWSE5Dคุณอำนาจ จันเทพ
13/01/63TH27154ZWRB6Aอมรรัตน์ เจียมจิตต์
13/01/63TH56014ZWQB2Lจุฑามาส เทียนสุข