สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ 1/2561 จำนวน 36 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบ งานราชการ 1/2561 จำนวน 36 อัตรา

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 36 อัตรา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

1.เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ
 • เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า ๓๕ คำ และพิมพ์- ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า ๒๕ คำ
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือพณิชยการหรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

3.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือพณิชยการหรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๕ คำ
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือพณิชยการหรือเลขานุการ
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

5.นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

6.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คุณสมบัติเฉพาะแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

7.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

8.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

9.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือเวชนิทัศน์
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

10.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

ติดตามประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

วันที่เปิดรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราาชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์