แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน DOA 2561 มีทั้งแบบไฟล์ PDF 395฿ และ หนังสือ 585฿ ส่งฟรี Kerry และ มีเก็บเงินปลายทาง ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา สรุปสาระสำคัญ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 300 ข้อ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

บรรจุครั้งแรก จำนวน 9 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ดังนึ้
 • สำนักงานเลขานุการกรม ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

ลักษณะงานตำแหน่งงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความด้องการและสภาพการใข้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความด้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย

วิธีการสอบคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน

 • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการ ให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรีอเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหดุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
 • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และติความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษารูปแบบต่างๆ จากคำ กสุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ๆ
 • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และความเช้าใจสาระสำคัญของข้ออความในระดับเบื้องด้น
สอบภาค (ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวความพิวเตอร์ พ.ศ.2559
 • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
สอบภาค (ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังรูปแบบหนังสือสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท