แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค)

395฿605฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FPO ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตามประกาศสอบ
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FPO

ตัวอย่าง สารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • หลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

การรับสมัครเบื้องต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร

สำมารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ในหัวข้อ“พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (ได้รับภายใน 30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 605 บาท