แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

395฿605฿

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด จัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
 • การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
 • การวิเคราะห์และวางแผนงานการจัดการองค์การ
 • แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวการเงินและการคลัง
 • การบริหารงบประมาณ
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ปริญญาตรี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดการรับสมัครสอบ

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/list/news?keyword=&category_id=4

ผู้ประสงจะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชิั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-298-5880-7
โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันแและเวลาราชการ 8.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และ ทางเว็บไซต์ http://www.sepo.go.th

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม เอกสารแนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (ได้รับภายใน 30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express, หนังสือ 585+20 บาท เก็บเงินปลายทาง