สอบท้องถิ่น 64 แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข ค [ฉบับสมบูรณ์]

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395฿705฿

✅ อัพเดทเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
✅ สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ PDF โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งภายใน 30 นาที
✅ หนังสือ เข้าเล่มอย่างดี ส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทาง
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ชัดเจน
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[เก็งข้อสอบตามเนื้อหาประกาศสอบ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์]

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์  http://www.dlaapplicant2564.com/ ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กสถ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 5 เมษายน 2564
  • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564สอบท้องถิ่น 64 แนวข้อสอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA) ปรับปรุงล่าสุด ฉบับสมบูรณ์

สอบท้องถิ่น 64 แนวข้อสอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA) ปรับปรุงล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ สอบท้องถิ่น 64 เก็งข้อสอบ ตามตามเนื้อหาที่ออกสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้ด้านปฏิบัติงานท้องถิ่น มีทั้งแบบไฟล์ อีบุค และ หนังสือ พร้อมจัดส่งส่งฟรี  และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

สอบท้องถิ่น 64 แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 64 ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกข้อกฏหมาย ตามหลักสูตรที่สอบ ทุกรายวิชาที่ใช้สอบ รวมภาค ก ข และ ค [ครบจบในเล่มเดียว]

ทุกตำแหน่งที่วางจำหน่าย อัพเดตล่าสุดตามประกาศสอบ 

[เลือกตำแหน่งที่ต้องการด้านล่าง !!]

หรือแอดไลน์สั่งซื้อคลิก 👉 https://lin.ee/sheetstore

สอบท้องถิ่น 64 มีตำแหน่งอะไรบ้าง

เนื้อหา ภาค ก สอบท้องถิ่น 64

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3)ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
(5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
. ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
3.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ
จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ
การตีความ การใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท และความเข้าใจ
สาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

เนื้อหาภาค ข สอบท้องถิ่น 64 แยกแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เนื้อหา ภาค ข. สอบท้องถิ่น 64

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
5. กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548
6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทำทะเบียน
บ้าน การจัดทำทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น
4. ความรู้เกี่ยวกับการแปลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ความรู้ความสาม ารถในการเขียนแผน งานโครงการ
ประชาสัมพันธ์
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สำรวจตรวจตราเพื่อ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย เป็นต้น
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
7. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562)
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
– แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการ
พัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน
วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับต่างๆ
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

1.ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช การขยายพันธุ์
พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
การจัดการดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น
ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การทำเกษตรอินทรีย์
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์
4.ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะเบื้องต้น และ
การดูแลบำรุงรักษา
5. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ
บำรุงรักษาภูมิทัศน์
6.ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ำและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน
7. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ใน
สวนสาธารณะ
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่
– การควบคุมและป้องกันโรค
– การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งาน
อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหาร
และสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1.ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
2. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์
3.ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก
4.ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
5.ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน
6.ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทันตสาธารณสุข
7.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3.ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
4. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
5. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
6. ความรู้เกี่ยวกับ โภชนาการและโภชนบำบัด
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕59
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒558
3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557
5. ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน
5. ความรู้เกี่ยวกับด้านพลศึกษา ด้านศิลป์ด้านห้องสมุด
ด้านนาฏศิลป์ด้านคหกรรมศาสตร์การจัดกิจกรรมพิเศษ
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ
2. ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
5. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการ
พัฒนาเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนและผังเมือง
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก
3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
4. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
6. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1.ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และ
โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่
จากค่าพิกัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องต้น (GPS)
5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา
รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดคลิก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สอบถาม/สั่งซื้อ แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 📗 Line ID : @sheetstore (มี @ ข้างหน้า)

คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ >> https://line.me/R/ti/p/@sheetstore
** ติดตามเราทางเพจ facebook ไม่พลาดทุกการอัพเดตข่าวสาร แนวข้อสอบอัพเดตใหม่ คลิก **

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

, ,

สอบท้องถิ่น 64 แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข ค [ฉบับสมบูรณ์] จาก 1 รีวิว

  1. guest

    ⭐⭐⭐⭐⭐

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.