แนวข้อสอบ นักจัดการงานปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿385.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักจัดการงานปฏิบัติงาน สขค.สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า(OTCC) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อัพเดทล่าสุดตรามประกาศสอบ เก็งข้อสอบโดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง เหนื้อหาครบจบในเล่มเดียว

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า otcc 2561

แนวข้อสอบ นักจัดการงานปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ด้านเหตุผล
  • อุปมาอุปไมย
  • บทความยาว
  • บทความสั้น
  • เติมคำ
  • เรียงประโยค
  • ข้อบกพร่องภาษา
  • การใช้คำราชาศัพท์
  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล
  • แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก นักจัดการงานปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ

และวิธีปฏิบัติของ ผู้เข้ารับการคัดเลือก

การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1)

สขค. กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี ปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

การประเมินคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2)

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2) เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ซึ่งต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 2) ทาง เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

 

คุณสมบัติรายละเอียดตำแหน่ง นักจัดการงานปฏิบัติงาน

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

วิชาความรู้(50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ด้านเหตุผล
(2) ด้านความจำ
(3) ด้านมิติสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหาร ซึ่งปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดย การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน ไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่นการติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และ รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งของเลขาธิการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร สถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

Additional information

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท