แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สขค. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (OTCC) อัพเดทล่าสุดตรงตามประกาศสอบ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สขค. otcc 2561

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ด้านเหตุผล
  • อุปมาอุปไมย
  • บทความยาว
  • บทความสั้น
  • เติมคำ
  • เรียงประโยค
  • ข้อบกพร่องภาษา
  • การใช้คำราชาศัพท์
  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล
  • ด้านตัวเลข
  • ลำดับและอนุกรม
  • ความน่าจะเป็น
  • วิธีการเรียงสับเปลี่ยน
  • จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
  • การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน
  • บัญญัติไตรยางศ์
  • ความเร็ว (v)
  • ร้อยละและเปอร์เซ็นต์(%)
  • ดอกเบี้ยและอัตราเงินเดือน
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก นักจัดการงานปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2561

 

คุณสมบัติรายละเอียดตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สขค.

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

วิชาความรู้(50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ด้านเหตุผล
(2) ด้านความจำ
(3) ด้านตัวเลข

ลักษณะงานโดยทั่วไป

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การ ทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง การจัดท ารายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน ต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน การร่วมดำเนินการวางแผน การทำงานของสำนักงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท