แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สขค. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า OTCC กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อัพเดตล่าสุดตรงตามรปะกาศสอบ

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า otcc 2561

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ด้านเหตุผล
  • อุปมาอุปไมย
  • บทความยาว
  • บทความสั้น
  • เติมคำ
  • เรียงประโยค
  • ข้อบกพร่องภาษา
  • การใช้คำราชาศัพท์
  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล
  • แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ

และวิธีปฏิบัติของ ผู้เข้ารับการคัดเลือก

การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1)

สขค. กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี ปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

การประเมินคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2)

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2) เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ซึ่งต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 2) ทาง เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

 

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ สังคมวิทยา หรือ จิตวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

วิชาความรู้(50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(1) ด้านเหตุผล
(2) ด้านความจำ
(3) ด้านมิติสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วางแผน ร่วมดำเนินการวางแผน และประสานงาน เพื่อการวางระบบมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาหรืออบรมพนักงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย การพ้นสภาพ การคุ้มครองระบบคุณธรรม การประสานงานกับองค์กรกลางพนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท