แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน + ภาค ก-ข

฿395.00฿585.00


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ก ภาค ข ฉบับปรับปรุง 2560
ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย
ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจากผู้เข้าสอบจริง
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหาทุกฉบับบแบบกระชับ

ล้างค่า
แชร์ให้เพื่อน

รายละเอียด

หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ก ภาค ข ฉบับปรับปรุง 2560
ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย
ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจากผู้เข้าสอบจริง
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหาทุกฉบับบแบบกระชับ

เนื้อหาภายในเล่ม

-สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
-สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
-ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
-หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนี้
-การร้องเรียน
-ข้อมูลข่าวสารที่ “ไม่ต้องเปิดเผย”
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
-ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
-เอกสารประวัติศาสตร์
-คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
-บทกำหนดโทษ
#แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
#เฉลยแนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
#กองทุนหมู่บ้าน
-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ “กทบ.”
-คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
-การบัญชีและการตรวจสอบ
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับ 2) พ.ศ.2553
-สาระสำคัญ
-สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
-สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
-แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดทำแผนพัฒนา
ระยะเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
การจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบด้านลักษณะ ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : แนวคิด หลักการพัฒนา และการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สรุป การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะเดินหน้าหรือก้าวไปในทิศทางใด จะต้องมี
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
เฉลยแนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน + ภาค ก-ข”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.